Samia | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 160 x 145 cm

Foto: Julia Smirnova

Anflug | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 40 x 30 cm

Geburt | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 200 x 140 cm

Kampfgeist | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 230 x 150 cm

Lichtbringer | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 200 x 140 cm

Maria | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 160 x 145 cm

Ross und Reiter | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 195 x 180 cm

Valkyrja | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 40 x 30 cm

Befreiung | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 200 x 140 cm

Ankündigung | 2017 | Eitempera auf Leinwand | 200 x 140 cm